Szkolenia zamknięte i otwarte

 

Oferujemy szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, konferencje i seminaria.

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji szkoleń, które przygotowujemy w stałej współpracy z naszymi Klientami.

Programy szkoleniowe opieramy na najnowszych zmianach i osiągnięciach w danej dziedzinie wiedzy oraz dostosowujemy do realiów rynkowych panujących w Polsce.

 

O wysokiej jakości naszych szkoleń decydują:

  • praktyczne doświadczenia wykładowców – współpracujemy tylko z najlepszymi w Polsce
  • wysoki poziom przygotowania programów i materiałów szkoleniowych
  • umiejętność diagnozy i realizacji potrzeb klientów
  • dobra organizacja, miła i fachowa opieka organizatorów

 


 

Oferta dla placówek medycznych

 

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia dla placówek medycznych, które mają na celu udoskonalenie umiejętności pracowników.

Poznając odpowiednie techniki kontaktu z klientem, nabędziecie Państwo umiejętności czytelnej, przyjaznej komunikacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odpowiedniego podejścia do klienta.

Szkolenia obejmują także tematykę kierowaną dla zespołu pracowników.

Ich głównym założeniem jest poprawienie sposobu komunikacji między personelem, a także zwiększenie motywacji załogi.

W zakres tematyki szkoleń wchodzą również zagadnienia prawne pozwalające na prawidłowe prowadzenie placówek medycznych.

 

Przykładowy zakres tematyczny szkoleń

Procedura Niebieskiej Karty w praktyce lekarza
● "Niebieski miś" - medyczny standard postępowania z osobą, co do której podejrzewa się, iż doświadczyła przemocy w rodzinie
● Standard pobierania materiałów do celów dochodzeniowych
● Przykładowe pismo do sądu rodzinnego
Prawo medyczne i rozwiązania legislacyjne wobec przeciwdziałania przemocy w rodzinie
● Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – omówienie głównych założeń i rozwiązań
● Omówienie funkcjonowania systemu pomocowego dot. procedury Niebieskiej Karty
● Kodeks Karny, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
● Ustawa o działalności leczniczej, Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
● Kodeks etyczny zawodu lekarza
Rozpoznawanie przejawów przemocy w rodzinie w pracy pracowników służby zdrowia
● Epidemiologia zjawiska przemocy w rodzinie (w Polsce i na świecie)
● Rodzaje i mechanizmy przemocy (przemoc fizyczna, emocjonalna/psychiczna, seksualna, zaniedbanie, przemoc gorąca, chłodna, fazy przemocy, pranie mózgu, wiktymizacja, syndrom sztokholmski, PTSD, STSD)
● Płaszczyzny oraz formy funkcjonowania przemocy w rodzinie (przemoc partnerska, przemoc wobec dziecka – szczególne uwzględnienie Zespołu Dziecka Maltretowanego, przemoc wobec osoby niepełnosprawnej, przemoc wobec osoby starszej, przemoc rówieśnicza)
● Ujednolicony skorowidz objawów fizycznych oraz psychicznych z punktu widzenia diagnostyki medycznej, z którymi mogą zetknąć się pracownicy ochrony zdrowia w przypadku kontaktu z ofiarami przemocy w rodzinie (objawy skórne, urazy głowy, oczu, jamy ustnej, ucha, układu kostnego, jamy brzusznej, urazy okolicy narządów płciowych, objawy konwersyjne)
● Konsekwencje przemocy w rodzinie: bliższe i dalsze
Bezpieczny Lekarz
● Płaszczyzny odpowiedzialności prawnej lekarza (karna, cywilna i przed sądami lekarskimi)
● Jak ustrzec się błędu medycznego
● Co należy wiedzieć o postępowaniach w sprawach sądowych o błąd medyczny
● Ubezpieczenia dla lekarzy – jak uzyskać najlepszą ochronę
● Zgoda na leczenie i prawo pacjenta do informacji – na co należy zwrócić uwagę
● Zasady prawidłowego przygotowywania dokumentacji medycznej
● Zgoda pacjenta, czyli bezpieczny lekarz
Bezpieczny Gabinet/Klinika
● Formy prawne prowadzenia gabinetu / kliniki – aspekty rejestrowe i podatkowe
● Spory z NFZ – od refundacji do rozliczania świadczeń ponadlimitowych
● Najczęstsze problemy z receptami i refundacją
● Ubezpieczenia dla lekarzy – jak uzyskać najlepszą ochronę
● Zgoda na leczenie i prawo pacjenta do informacji – na co należy zwrócić uwagę
● Zasady prawidłowego przygotowywania dokumentacji medycznej
● Zgoda pacjenta, czyli bezpieczny lekarz
Odpowiedzialność prawna za organizację i zarządzanie podmiotami leczniczymi
● Prawne podstawy odpowiedzialności za organizację i zarządzanie podmiotami leczniczymi
● Odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym na gruncie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217)
● Odpowiedzialność cywilna, karna, administracyjna i zawodowa w podmiocie leczniczym
● Odpowiedzialnością za winę organizacyjną zakładu leczniczego
● Zapewnienie odpowiednich warunków leczenia
● Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz pracownikom zakładu leczniczego
● Zapewnienie odpowiedniej liczby personelu medycznego
● Odpowiedzialność za wadliwy sprzęt medyczny oraz jego nienależyte utrzymanie
● Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji medycznej
● Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych
● Postępowanie w sprawach skarg i wniosków pacjentów
Zarządzanie i stosowanie prawidłowej legislacji przy tworzeniu aktów normatywnych oraz dokumentów wewnętrznych w podmiotach leczniczych
● Hierarchia aktów normatywnych oraz dokumentów wewnętrznych w podmiotach leczniczych
● System źródeł prawa w Rzeczypospolitej Polskiej
● Obligatoryjne akty normatywne w podmiotach leczniczych
● Charakter prawny procedur oraz instrukcji wewnętrznych podmiotów leczniczych
● Zakres stosowania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908)
● Podstawowe zasady techniki prawodawczej
● Elementy metodyki przygotowania projektu aktu normatywnego
● Rodzaje przepisów prawnych
● Sposoby redagowania przepisów aktu normatywnego
● Budowa i struktura wewnętrzna aktu normatywnego
● Wyodrębnienie oraz powoływanie jednostek redakcyjnych aktu normatywnego
● Poprawność językowa przepisów aktu normatywnego
● Reguły przeprowadzania zmian w akcie normatywnym
● Sprostowanie błędu w akcie normatywnym
● Typowe błędy przy tworzeniu aktów normatywnych w świetle stanowisk organów nadzoru i orzecznictwa sądów administracyjnych
Kontrola zarządcza jako mechanizm sprawowania nowoczesnego nadzoru przez kierownika - SPZOZ nad efektywnym i zgodnym z prawem realizowaniem zadań przez pracowników
1. Wstęp - kontrola zarządcza w świetle unormowań ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
   ● definicja ustawowa, cel i zakres kontroli zarządczej oraz znaczenie dla jednostki typu SPZOZ
   ● odpowiedź na pytanie - w jakim zakresie kontrola zarządcza powinna dotyczyć działalności leczniczej w SPZOZ?
   ● wymagane uregulowania wewnętrzne - w ramach kontroli zarządczej (obligatoryjne i fakultatywne)
   ● znaczenie - komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (najważniejsze elementy) oraz komunikatu Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem
   ● kontrola zarządcza, a zakres odpowiedzialności za sprawy finansowe i zamówienia publiczne kierownika SPZOZ, głównego księgowego oraz pracowników (w związku z delegowanymi zadaniami). Przykłady gotowych powierzeń skutkujących odpowiedzialnością pracowników również z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za powierzone do realizacji zadania
2. Samodzielność SPZOZ, a sprawowanie nad nim nadzoru w ramach kontroli zarządczej przez podmiot tworzący
3. Oświadczenie (zapewnienie) o stanie kontroli zarządczej za 2014 r.:
   ● gotowe wzory oświadczeń o stanie kontroli zarządczej oraz unormowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (w jakim zakresie może mieć ono zastosowanie do SPZOZ)
   ● jak wypełniamy oświadczenie – co powinno, a co może zawierać
   ● czy kierownik SPZOZ musi składać oświadczenie o stanie kontroli zarządczej?
4. Podstawa kontroli zarządczej czyli:
   ● cele strategiczne i operacyjne
   ● odpowiednie ustalenie zadań – jakie jednostka będzie realizować w danym roku (kto powinien je określać i na jakim stopniu szczegółowości)
   ● plany działalności – co to jest i jak stosować
   ● określenie osób odpowiedzialnych za ich realizację – zakresy czynności
   ● praktyczne przykłady celów i zadań dotyczących SPZOZ w zakresie kontroli zarządczej
5. Określanie mierników/wskaźników realizacji celów/zadań w kontroli zarządczej
   ● różnica między miernikiem, a wskaźnikiem – kiedy je stosujemy, wartości docelowe
   ● główne grupy mierników/wskaźników, w tym: efektywności, skuteczności, wydajności, oszczędności, satysfakcji
   ● kto przygotowuje mierniki/wskaźniki, kto je zatwierdza
   ● zadania z jednym i wieloma miernikami/wskaźnikami
   ● monitorowanie i ocena realizacji wyznaczonych mierników/wskaźników, sprawozdawczość
   ● praktyczne przykłady z miernikami/wskaźnikami dotyczących SPZOZ
6. Mechanizmy kontrolne, w ramach kontroli zarządczej, występujące w poszczególnych obszarach funkcjonowania jednostki – jakie należy stosować by skutecznie nadzorować pracowników
7. Proces zarządzania ryzykiem do celów i zadań
   ● definicja ryzyka
   ● zarządzanie ryzykiem – definicja i sposoby realizacji
   ● metody identyfikacji ryzyk, w tym:
      - burza mózgu
      - kwestionariusze
      - mapy ryzyk
   ● analiza ryzyk oraz wycena ryzyk w zakresie prawdopodobieństwa wystąpienia oraz wpływu/skutku na realizację zadań
   ● właściciele ryzyk
   ● ryzyko nieodłączne i rezydualne
   ● poziom ryzyka akceptowalnego, a poziom ryzyka dopuszczalnego (apetyt na ryzyko)
   ● reakcja na ryzyko:
      - przeciwdziałanie
      - przeniesienie
      - tolerowanie
      - wycofanie się
      - korzystanie z szans
   ● tworzenie rejestru ryzyka – gotowe rozwiązania
8. Monitoring i ocena systemu kontroli zarządczej w SPZOZ – najczęściej spotykane rozwiązania w jednostkach
9. Kontrola kontroli zarządczej przez RIO i NIK – co jest kontrolowane i w jakim zakresie
10. Odpowiedzialność w zakresie nieprawidłowości wynikających ze źle funkcjonującej kontroli zarządczej w SPZOZ – kto odpowiada i w jakim zakresie
Ochrona Danych Medycznych - zakres ochrony danych osobowych pacjentów oraz obowiązki podmiotów przetwarzających dane o stanie zdrowia w świetle informatyzacji służby zdrowia
Ochrona danych osobowych na płaszczyźnie międzynarodowej:
   1. Europejska Konwencja 108 Rady Europy z 1981 r. dotycząca ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych
   2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (95/46/EC) w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych
Konstytucyjne gwarancje ochrony prywatności i danych osobowych:
   1. Prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47 Konstytucji RP)
   2. Bezpośrednie gwarancje ochrony danych osobowych (art. 51 Konstytucji RP)
Podstawowe zasady procesu przetwarzania danych w ustawie o ochronie danych osobowych:
   1. Przesłanki przetwarzania danych osobowych „zwykłych” i „sensytywnych” , w tym w zakresie funkcjonowania Służby Zdrowia
   2. Obowiązki informacyjne podmiotów przetwarzających dane o stanie zdrowia jako administratorów danych osobowych pacjentów
   3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia jako danych „wrażliwych” – czy przepisy prawa dopuszczają taką możliwość?
   4. Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania – obowiązujące przepisy prawa
   5. W jakich sytuacjach dopuszczalne jest udostępnienie danych medycznych oraz w jaki sposób mogą być przetworzone – wybrane przykłady
   6. Odmowa udostępnienia danych osobowych pacjentów - przesłanki
   7. Bezpłatne badania profilaktyczne a zgoda pacjenta na przesłanie zaproszenia na badanie
   8. Przekazywanie przez lekarzy danych osobowych osób, u których podejrzewa się lub stwierdzono chorobę zakaźną
   9. Monitoring osób przebywających w zakładzie opieki zdrowotnej – w jakich sytuacjach i na jakich zasadach jest on dopuszczalny
   10. Organ Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – prawa i obowiązki
   11. Zadania kontrolne GIODO wobec podmiotów przetwarzających dane medyczne - uprawnienia inspektorów ds. ochrony danych osobowych
   12. Czy założenie INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA jest bezpieczne dla ochrony prywatności pacjentów?
Obowiązki podmiotów przetwarzających dane medyczne jako administratorów takich danych oraz osób administrujących danymi o stanie zdrowia pacjentów w procesie zabezpieczenia danych osobowych
   1. Identyfikacja danych osobowych podlegających ochronie
   2. Analiza zagrożeń poszczególnych elementów procesu przetwarzania danych osobowych pacjentów
   3. Wymagane środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych medycznych, w tym w systemach informatycznych użytkowanych przez podmioty przetwarzające dane o stanie zdrowia
   4. Zasady udostępniania danych medycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej
   5. Wymagana dokumentacja przetwarzania danych osobowych - polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane medyczne
   6. Obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji (ABI)j – zakres uprawnień nadzorczych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych medycznych
   7. Treść upoważnienia do przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia pacjentów
   8. Elementy ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych
   9. Sposób sprawowania kontroli przez administratora danych medycznych w zakresie stosowanych zabezpieczeń
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
   1. Pojęcie bezprawności działań na zbiorach danych o stanie zdrowia
   2. Odpowiedzialność cywilna w związku z naruszeniem dóbr osobistych
   3. Karnoprawna ochrona danych osobowych – sankcje
Główne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z przygotowywanego w ramach Unii Europejskiej projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych – co nowego przyniesie?
   1. Skutki w polskim porządku prawnym
   2. Nowe zasady uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych
   3. Nowe obowiązki w zakresie zabezpieczania danych osobowych
   4. Privacy by design – nowe podejście do tworzenia i eksploatacji systemów informatycznych przeznaczonych do przetwarzania danych osobowych
   5. ABI po zmianach
   6. Nowe obowiązki GIODO, w tym kary pieniężne
Zarządzanie i udostępnianie dokumentacji medycznej
● Podstawy prawne dotyczące dokumentacji medycznej
● Dokumentacja medyczna w systemach zarządzania jakością
● Standardy akredytacyjne w zakresie dokumentacji medycznej
● Prawa pacjenta związane z dokumentacją medyczną
● Odpowiedzialność prawna za błędy w dokumentacji medycznej
● Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej
● Udostępnianie dokumentacji medycznej
● Przechowywanie dokumentacji medycznej

Szkolenie skierowane do:

  • właścicieli i kierowników ZOZ i NZOZ
  • kadra kierownicza, menadżerowie, pracownicy działów kadr, lekarze, personel medyczny, pracownicy recepcji
  • właściciele praktyk zawodowych (lekarzy, pielęgniarek, położnych)

 


 

Oferta dla firm farmaceutycznych i aptek

 

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia dla firm farmaceutycznych i farmaceutów, które mają na celu udoskonalenie umiejętności pracowników firm farmaceutycznych oraz właścicieli i kierowników aptek. Poznając odpowiednie techniki kontaktu z klientem, nabędziecie Państwo umiejętności czytelnej, przyjaznej komunikacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odpowiedniego podejścia do klienta.

Szkolenia obejmują także tematykę kierowaną dla zespołu pracowników. Ich głównym założeniem jest poprawienie sposobu komunikacji między personelem, a także zwiększenie motywacji załogi. W zakres tematyki szkoleń wchodzą również zagadnienia prawne pozwalające na prawidłowe prowadzenie firmy farmaceutycznej i apteki.

 

Przykładowy zakres tematyczny szkoleń

 

Prawne:

Produkty lecznicze a wyroby medyczne, środki spożywcze i kosmetyki
1. Wprowadzenie: jak prawidłowo zakwalifikować produkt do poszczególnych kategorii?
2. Produkty lecznicze:
   ● Rejestracja: krótka charakterystyka procedur
   ● Obrót produktami leczniczymi: podmioty uprawnione do prowadzenia obrotu hurtowego i detalicznego
   ● Reklama produktów leczniczych: co jest dozwolone a co zakazane?
   ● Handel równoległy produktami leczniczymi
   ● Organy uprawnione do kontroli rynku
3. Wyroby medyczne:
   ● Wprowadzenie do obrotu: powiadomienie i zgłoszenie wyrobu
   ● Obrót wyrobami medycznymi
   ● Reklama wyrobów medycznych: czy rzeczywiście nie jest uregulowana?
   ● Organy uprawnione do kontroli rynku
Środki spożywcze:
   ● Suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego: różnice
   ● Oznakowanie środków spożywczych: oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
   ● Reklama środków spożywczych
   ● Organy uprawnione do kontroli rynku
Kosmetyki:
   ● Wprowadzenie do obrotu: obowiązki notyfikacyjne
   ● Oznakowanie kosmetyków
   ● Reklama kosmetyków
   ● Organy uprawnione do kontroli rynku
Refundacja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Reklama aptek.
1. Ogólne zasady refundacji w Polsce:
   ● Jakie produkty mogą być refundowane?
   ● Kategorie refundacyjne produktów
   ● Ceny i marże produktów refundowanych
   ● Praktyczne problemy z refundacją
2. Reklama produktów refundowanych:
   ● Czy zasady dotyczące wszystkich produktów refundowanych są takie same?
   ● Zakazy wynikające z Ustawy refundacyjnej
   ● Praktyka rynkowa
3. Reklama aptek i punktów aptecznych:
   ● Analiza obowiązujących regulacji
   ● Co jest a co nie jest reklamą aptek?
   ● Praktyka rynkowa i ostatnie orzecznictwo sądów
Prawo farmaceutyczne a kontrole NFZ
1. Zasady i zakres prowadzenia kontroli NFZ w aptekach.
   ● Podstawy prawne kontroli przeprowadzanych w aptekach przez NFZ
   ● Zakres przedmiotowy kontroli NFZ w aptekach
   ● Najczęściej występujące nieprawidłowości wykrywane podczas kontroli przeprowadzanych w aptekach przez NFZ
2. Kontrole NFZ u świadczeniodawców, będących przedsiębiorcami (właściciele aptek). Tryb realizacji kontroli NFZ w aptekach.
   ● Zadania jednostek organizacyjnych NFZ oraz pracowników NFZ, a także innych osób upoważnionych do prowadzenia postępowania kontrolnego, w zakresie prowadzonego postępowania kontrolnego
   ● Termin i miejsce przeprowadzanych czynności kontrolnych przez NFZ
   ● Obowiązki ciążące na aptekach związane z przeprowadzanymi przez NFZ kontrolami
   ● Dokumentowanie przeprowadzenia czynności kontrolnych przez NFZ – sposób sporządzenia protokołu kontroli, wystąpienia pokontrolnego oraz zaleceń pokontrolnych
3. Kontrole NFZ realizacji recept, w związku z wypłatą refundacji - kryteria, procedury, tryb odwoławczy. Jakie uprawnienia ma apteka w przypadkach kontroli realizacji recept.
   ● Regulacje prawne dotyczące przeprowadzania kontroli realizacji recept w aptece
   ● Uprawnienia i obowiązki aptek w przypadkach kontroli realizacji recept
   ● Uprawnienia i obowiązki NFZ w przypadkach kontroli realizacji recept
   ● Sankcje z tytułu naruszenia zapisów umowy na realizację recept
   ● Sposób i tryb prowadzenia postępowania w sprawie rozpatrywania zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wystąpienia pokontrolnego
   ● Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczące realizacji recept wykrywane podczas kontroli przeprowadzanych w aptekach przez NFZ
   ● Zagrożenia związane z kontrolą realizacji recept w aptece
   ● Praktyczne problemy związane z kontrolą realizacji recept – ilość prowadzonych kontroli, wysokości nakładanych kar, jak się przygotować do kontroli, jak postępować w trakcie kontroli
4. Kontrole NFZ w aptece, a ochrona danych medycznych.
   ● Regulacje prawne dotyczące przetwarzania i ochrony danych medycznych
   ● Podmioty uprawnione do przetwarzania danych medycznych
   ● Uprawnienia NFZ do przetwarzania danych medycznych
   ● Bezpieczeństwo danych medycznych w aptecznych systemach informatycznych
   ● Najważniejsze problemy związane się z przetwarzaniem danych medycznych
5. Przypadki nadmiernej uciążliwości kontroli NFZ w aptekach. Możliwości uzyskania rekompensaty za niesłusznie nałożone kary.

Sprzedażowo-handlowe:

Praca z obiekcjami klienta
Cel szkolenia: podniesienie świadomości pracowników działu handlowego oraz działów wspierających sprzedaż na temat świadomie stosowanych technik procesu pokonywania obiekcji. Finalnie w drodze diagnozy coachingowej w terenie, oraz jako wynik konsultacji z handlowcami i ich przełożonymi, wypracowanie banku najczęstszych i najtrudniejszych obiekcji z codziennego życia handlowca firmy X, wspólne wypracowanie modeli obejścia/pokonania obiekcji ze szczególnym uwzględnieniem procesu sprzedaży nastawionego na klienta.
Adresaci szkolenia: handlowcy, przedstawiciele do spraw klientów kluczowych, osoby zajmujące się obsługą klienta face to face, kierownicy sprzedaży.
Ramowy program szkolenia:
   ● Radzenie sobie z obiekcjami klientów:
      - dlaczego klienci firmy X zgłaszają obiekcje?
      - 3 typy obiekcji: obiektywne (koszty, skuteczność), subiektywne (mają związek z potrzebami i emocjami rozmówcy), pytania
      - obiekcje jawne i ukryte
   ● Kroki pokonywania obiekcji
   ● Jestem po Twojej stronie
   ● Zrozumienie obiekcji
   ● Odpowiedź
   ● Porozumienie
   ● Inne techniki pokonywania obiekcji:
      - uściślenie informacji / klaryfikacja
      - marginalizacja problemu
      - bumerang (ping-pong)
      - selekcja pozytywna
      - zamiana oceny na opinię
      - technika pełnej ekspresji – na wyczuwanie obiekcji ukrytej
      - opracowanie banku najczęstszych i najtrudniejszych obiekcji w pracy handlowca firmy X
      - przygotowanie gotowych schematów rozmów dopasowanych do konkretnej obiekcji
Korzyści dla uczestników i firmy: podniesienie poziomu efektywnej sprzedaży poprzez świadome stosowanie technik pokonywania obiekcji opartych o założenia 4 kroków pokonywania obiekcji.
Metodologia szkolenia: warsztat - 45% teoria, 55% ćwiczenia (m.in. studium przypadków, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja zogniskowana)
Kreowanie potrzeb klienta w branży farmaceutycznej
Cel szkolenia: podniesienie świadomości pracowników działu handlowego oraz działów wspierających sprzedaż na temat świadomie stosowanych technik kreowania potrzeby. Finalnie w drodze diagnozy coachingowej w terenie, oraz jako wynik konsultacji z handlowcami i ich przełożonymi, wypracowanie banku potrzeb i profili konkretnych przypadków.
Adresaci szkolenia: handlowcy, przedstawiciele do spraw klientów kluczowych, osoby zajmujące się obsługą klienta face to face, kierownicy sprzedaży.
Ramowy program szkolenia:
   ● Co jest potrzebą klienta firmy X?
   ● Wygoda
   ● Oszczędność
   ● Bezpieczeństwo
   ● Inne – wg sugestii
   ● Powstaje zdefiniowany bank potrzeb wg hierarchii ich ważności
   ● Umiejętność pytania i słuchania w procesie diagnozy potrzeb klienta
   ● Praca z profilem konkretnego przypadku (wyobraźmy sobie taką sytuację, że wylewa się Panu kawa na laptopa, giną dane, kosztowne technologie itd…. (rozdmuchanie problemu) I co wówczas Pan zrobi w takiej sytuacji?
   ● Jak mój produkt rozwiąże Pana problem – potrzebę? Praca na konkretnych casach z życia firmy X
   ● Opracowanie banku profili konkretnych przypadków wraz z ich rozwiązaniem poprzez zaspokojenie konkretnej potrzeby/rozwiązanie problemu za pomocą produktów/usług firmy X
   ● Pokonywanie problemów/sprzeciwów – case z życia firmy X
Korzyści dla uczestników i firmy: podniesienie poziomu efektywnej sprzedaży poprzez świadomą pracę z profilami przypadków.
Metodologia szkolenia: warsztat - 45% teoria, 55% ćwiczenia (m.in. studium przypadków, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja zogniskowana)
Umiejętności sprzedażowe przedstawicieli farmaceutycznych/aptecznych
Cel szkolenia: podniesienie świadomości pracowników działu handlowego oraz działów wspierających sprzedaż na temat świadomie stosowanych technik procesu sprzedaży. Finalnie w drodze diagnozy coachingowej w terenie, oraz jako wynik konsultacji z handlowcami i ich przełożonymi, wypracowanie banku zamknięć sprzedaży w oparciu o casy z codziennego życia handlowca firmy X.
Adresaci szkolenia: handlowcy, przedstawiciele do spraw klientów kluczowych, osoby zajmujące się obsługą klienta face to face, kierownicy sprzedaży, osoby pracujące w telemarketingu.
Ramowy program szkolenia:
   ● Etapy wizyty i rozmowy handlowej:
      - przygotowanie
      - rozmowa
      - analiza własna handlowca
   ● Umiejętność pytania i słuchania w procesie diagnozy potrzeb klienta:
      - pytania otwarte, ich rola
      - pytania zamknięte, ich rola
      - aktywne słuchanie
      - aktywne milczenie/granie pauzą
   ● Przekształcenie cech w korzyści i używanie dowodów
   ● Pokonywanie problemów/sprzeciwów
   ● Zamknięcia sprzedaży
   ● Pewne
   ● Alternatywne
   ● Ustępujące
   ● Podsumowujące
   ● Zastraszające
   ● Typy zamknięć sprzedaży a typy charakteru decydenta:
      - analityk
      - driver
      - ekspresyjny
      - przyjacielski
   ● Rodzaje klientów
   ● Opracowanie banku zamknięć sprzedaży opartych o potrzeby „terenowe” handlowca firmy X- schematy rozmów
Korzyści dla uczestników i firmy: podniesienie poziomu efektywnej sprzedaży poprzez świadome stosowanie zamknięć sprzedaży.
Metodologia szkolenia: warsztat - 45% teoria, 55% ćwiczenia (m.in. studium przypadków, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja zogniskowana)
Coaching w rozwoju pracownika i firmy branży produktów zdrowotnych
Cel szkolenia: podniesienie świadomości managerów i kierowników średniego szczebla na temat korzyści z wprowadzenia coachingowej kultury organizacyjnej.
Adresaci szkolenia: managerowie i kierownicy średniego szczebla zarządzania, szefowie działów, osoby związane ze sprzedażą, pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu coachingu.
Ramowy program szkolenia:
   ● Czym jest i czym z pewnością nie jest coaching?
   ● Coachingowa kultura organizacyjna
   ● Coachingowy styl zarządzania
   ● Korzyści z coachingu dla organizacji, dla przełożonego i podwładnego (wsparcie rozwoju, zarządzanie talentami w firmie i „szlifowanie diamentów”, motywowanie, coaching jako źródło oszczędności)
   ● Formułowanie celów jako wsparcie rozwoju pracownika i wzrostu jego efektywności w organizacji
   ● Jak wspierać pracowników w rozwoju – teorie przywództwa sytuacyjnego
   ● Koło Deminga w cyklu coachingowym
   ● Zmodyfikowany harmonogram Gantta w planowaniu etapów coachingu w zespole
   ● Wzrokowa matryca umiejętności zespołu jako mapa do procesu coachingowego
   ● Narzędzia wspomagające proces coachingu
   ● Rola mentoringu, autorytetu formalnego i nieformalnego jako narzędzi wspierających rozwój pracowników i osiąganie celów firmowych
   ● Model GROW w coachingowym stylu zarządzania oparty o analizę sytuacji (goal, reality, options, will)
   ● Techniki wspierające proces coachingu
   ● Coaching indywidualny, executive coaching
   ● OJT: on the Job training
   ● Fast coaching
   ● Usystematyzowanie wiedzy i rozwój umiejętności związanych z komunikacją biznesową
   ● Narzędzia komunikacji biznesowej (parafraza, dopytywanie, pytania otwarte i zamknięte, aktywne słuchanie)
   ● Poprawa efektywności osiągania celów komunikacji biznesowej
   ● Trudności w procesie komunikacji i sposoby ich przezwyciężania
   ● Błędy komunikacyjne
   ● Błędy kontekstu informacji
   ● Komunikacja typu „JA”
   ● Informacja zwrotna w procesie komunikacji biznesowej jako element wspierający rozwój pracowników
   ● Struktura informacji zwrotnej
   ● Zasady udzielania informacji zwrotnej
   ● Umiejętność udzielania konstruktywnej krytyki
   ● Umiejętność udzielania konstruktywnej pochwały
   ● Emocje w procesie feedbacku
   ● Motywowanie do działania dzięki regule PEE
Korzyści dla uczestników i firmy: skuteczne przeprowadzenie coachingu przez menedżera jest kompetencją odgrywającą kluczową rolę dla całego przedsiębiorstwa. Coaching to pomoc przy zmianie zachowań człowieka. Istotą jego jest wspieranie człowieka w trakcie procesu zmian. To także współuczestnictwo coacha w tej zmianie. Szkolenie pozwala menedżerom poznać zasady i techniki przekazywania posiadanej wiedzy podwładnym w sposób dostosowany do tempa nauczania pracowników; pozwoli także doskonalić umiejętności rozwijania wiedzy pracowników.
Metodologia szkolenia: warsztat - 35% teoria, 65% ćwiczenia (m.in. studium przypadków, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja zogniskowana)
Negocjacje handlowe - sprzedaż produktów zdrowotnych
Cel szkolenia: podniesienie świadomości pracowników działu handlowego oraz działów wspierających sprzedaż na temat procesu prowadzenia negocjacji, etapów negocjacji, rodzajów negocjacji, technik negocjacyjnych oraz elementów towarzyszących negocjacjom (komunikacja w negocjacjach, emocje w negocjacjach).
Adresaci szkolenia: handlowcy usług, przedstawiciele do spraw klientów kluczowych, osoby zajmujące się obsługą klienta face to face, kierownicy sprzedaży.
Ramowy program szkolenia:
   ● Czym są negocjacje handlowe?
      - negocjacje a sprzedaż
      - przedmioty negocjacji
      - skuteczne negocjacje - czyli jakie?
      - rodzaje negocjacji (pozycyjne, rzeczowe)
   ● Zagrożenia i korzyści ze stosowania różnych stylów negocjacyjnych:
      - miękki styl negocjacyjny
      - twardy styl negocjacyjny
      - rzeczowy styl negocjacyjny
   ● Nastawienie do negocjacji a ich wynik (wygrany-przegrany, przegrany-wygrany, przegrany-przegrany, wygrany-wygrany)
   ● Kluczowe pojęcia związane z negocjacjami
   ● 4 filary negocjacji rzeczowych (ludzie, interesy, możliwości rozwiązań, interesy)
   ● Komunikacja i emocje w negocjacjach
   ● Techniki negocjacyjne
   ● Case study
Korzyści dla uczestników i firmy: podniesienie poziomu efektywnej sprzedaży produktów poprzez świadome stosowanie technik negocjacyjnych opartych o założenia negocjacji rzeczowych.
Metodologia szkolenia: warsztat - 35% teoria, 65% ćwiczenia (m.in. studium przypadków, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja zogniskowana)
   ● w zakresie negocjacji położenie większego nacisku na negocjacje rzeczowe a mniejszego na negocjacje pozycyjne
   ● w zakresie nastawienia do negocjacji a ich wyniku położenie szczególnego nacisku na model wygrany-wygrany (win-win)
   ● w zakresie technik negocjacyjnych szczegółowe zastosowanie wielu praktycznych technik wykorzystywanych w codziennej praktyce handlowca
Marketing i sprzedaż w firmie farmaceutycznej/sieci aptecznej - wspólne czy inne cele?
Cel szkolenia: dostarczenie uczestnikom szkolenia narzędzi, wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdiagnozowania źródeł konfliktu we współpracy działów marketingu i sprzedaży, poprawa komunikacji oraz współpracy między działami marketingu i sprzedaży, integracja działów, wypracowanie sposobów efektywnej współpracy, osobista możliwość wymiany doświadczeń.
Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się marketingiem, Brand Managerowie, Product Managerowie, pracownicy działu Trade Marketingu, osoby zajmujące się zarządzaniem i sprzedażą, handlowcy, właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Ramowy program szkolenia:
1. Zespołowe uświadomienie sobie jakie są źródła konfliktu między marketingowcem a handlowcem?
   ● Wspólne zdefiniowanie najczęstszych źródeł zapalnych na linii marketing - sprzedaż
   ● Zdefiniowanie roli marketingowca oczyma handlowca
   ● Zdefiniowanie roli handlowca oczyma marketingowca
   ● Twórcze poznanie roli i potrzeb marketingowca
   ● Twórcze poznanie roli i potrzeb handlowca
2. Odpowiedzialność za wynik finansowy a cele indywidualne marketingu i sprzedaży
   ● Główne cele działów
   ● Różnice celów na poziomie operacyjnym
   ● Rozliczanie celów w czasie
   ● Sposób postrzegania klienta
   ● Definicja klienta
   ● Definicja otoczenia
   ● Stosunek do produktu
   ● Różne działy różne działania
   ● Różne działy inne struktury
   ● Pięknie się różnimy: kompetencje marketera i handlowca
   ● Czynniki motywujące pracowników obu działów
3. Rola komunikacji we współpracy między działami
4. Zamiana ról - jak to jest być marketingowcem i handlowcem?
   ● Być handlowcem:
      - typy charakterologiczne klientów a zamknięcia sprzedaży
      - rola relacji w biznesie handlowca
      - reguła Pareto 80/20 w budowaniu bazy klientów handlowca
   ● Być marketingowcem:
      - typy produktów a dopasowanie przekazu marketingowego
      - materiały POS w komunikacji na linii firma – klient vs handlowiec - klient
      - foldery, broszury, ulotki w komunikacji na linii firma – klient vs handlowiec - klient
5. Wspólne uświadomienie sobie korzyści ze współpracy działów marketingu i sprzedaży
   ● Model JA+TY=MY
   ● Wypracowanie efektywnych modeli komunikacji na linii marketing – sprzedaż
   ● Kreatywne wygenerowanie banku najbardziej pożądanych rozwiązań we współpracy obu działów
Korzyści dla uczestników i firmy: rozwinięcie umiejętności budowania globalnego zespołu współpracującego a nie rywalizującego w ramach jednej organizacji. Budowa zespołu opartego na wzajemnej współpracy jego członków jako podstawa skutecznego realizowania wyznaczonych celów globalnych firmy i zadań na poziomie strategicznym oraz operacyjnym. Szkolenia nastawione jest na poznanie punktów widzenia członków innego zespołu, na poznanie sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy w zespole, na kreowanie wspólnych rozwiązań.
Metodologia szkolenia: warsztat - 35% teoria, 65% ćwiczenia (m.in. studium przypadków, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja zogniskowana, mini prezentacje uczestników, przełamywanie barier także przez wspólną zabawę)
Negocjacje z firmą farmaceutyczną
Cel szkolenia: podniesienie świadomości pracowników działu handlowego apteki/sieci aptek oraz działów wspierających sprzedaż na temat procesu prowadzenia negocjacji, etapów negocjacji, rodzajów negocjacji, technik negocjacyjnych oraz elementów towarzyszących negocjacjom (komunikacja w negocjacjach, emocje w negocjacjach).
Adresaci szkolenia: handlowcy produktów i usług, przedstawiciele do spraw klientów kluczowych, osoby zajmujące się obsługą klienta face to face, kierownicy sprzedaży, managerowie aptek, właściciele aptek i decydenci.
Ramowy program szkolenia:
   ● Czym są negocjacje handlowe?
      - negocjacje a sprzedaż
      - przedmioty negocjacji w życiu i w aptece
      - skuteczne negocjacje - czyli jakie?
      - rodzaje negocjacji (pozycyjne, rzeczowe)
   ● Zagrożenia i korzyści ze stosowania różnych stylów negocjacyjnych:
      - miękki styl negocjacyjny
      - twardy styl negocjacyjny
      - rzeczowy styl negocjacyjny
   ● Nastawienie do negocjacji a ich wynik (wygrany-przegrany, przegrany-wygrany, przegrany-przegrany, wygrany-wygrany)
   ● Kluczowe pojęcia związane z negocjacjami
   ● 4 filary negocjacji rzeczowych (ludzie, interesy, możliwości rozwiązań, interesy)
   ● Komunikacja i emocje w negocjacjach
   ● Techniki negocjacyjne jako wsparcie działań decydenta aptecznego
   ● Case study z przedstawicielem handlowym/farmaceutycznym w tle
   ● Na czym im zależy? Ja aptekarz w butach managera firmy farmaceutycznej?
   ● Moje przewagi konkurencyjne w rozmowie z przedstawicielem
   ● Cecha, zaleta, korzyść – moc argumentów po mojej stronie
Korzyści dla uczestników i firmy: podniesienie poziomu efektywnej negocjacji produktów poprzez świadome stosowanie technik negocjacyjnych opartych o założenia negocjacji rzeczowych.
Metodologia szkolenia: warsztat - 35% teoria, 65% ćwiczenia (m.in. studium przypadków, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja zogniskowana)
   ● w zakresie negocjacji położenie większego nacisku na negocjacje rzeczowe a mniejszego na negocjacje pozycyjne
   ● w zakresie nastawienia do negocjacji a ich wyniku położenie szczególnego nacisku na model wygrany-wygrany (win-win)
   ● w zakresie technik negocjacyjnych szczegółowe zastosowanie wielu praktycznych technik wykorzystywanych w codziennej praktyce handlowca
Współpraca w grupie, budowa zespołu sprzedażowego w branży farmaceutycznej
Cel szkolenia: podniesienie świadomości liderów zespołów, managerów i kierowników na temat korzyści z budowania efektywnych zespołów, współpracy w grupie.
Adresaci szkolenia: liderzy zespołów, managerowie, kierownicy, właściciele firm, osoby zarządzające projektami.
Ramowy program szkolenia:
1. Komunikacja jako narzędzie do osiągania celu zespołu
   ● Zasady udzielania informacji zwrotnej
   ● Konstruktywna pochwała
   ● Konstruktywna krytyka
   ● Aktywne słuchanie, parafraza
   ● Komunikacja werbalna i niewerbalna
   ● Style komunikowania się
2. Funkcjonowanie zespołu
   ● Zasady efektywnego funkcjonowania zespołu
   ● Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole
   ● Działania, które podnoszą skuteczność zespołu
   ● Struktura zespołu
   ● Relacje między członkami zespołu
3. Jak zbudować efektywny zespół?
   ● Wspólna wizja i cele
   ● Kiedy grupa staje się zespołem?
   ● Cechy efektywnego zespołu
   ● Fazy rozwoju zespołu
   ● Role w zespole
   ● Rodzaje zachowań w zespole
   ● Co decyduje o sukcesie zespołu?
4. Konflikt – szansa czy zagrożenie dla zespołu
   ● Podejście do konfliktu
   ● Metody rozwiązania konfliktów w zespole
   ● Rola emocji w konflikcie
   ● Argumentacja w konflikcie
5. Odpowiedzialność za wynik i motywowanie
   ● Cel indywidualny a cel zespołowy
   ● Motywacja pozytywna i negatywna – metody, rezultaty, wady
   ● Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
   ● Czynniki motywujące i de motywujące pracowników
   ● Warunki efektywnej współpracy
   ● Bariery efektywnej współpracy
   ● Relacje między członkami zespołu
   ● Motywowanie do efektywnej pracy grupowej
6. Grupowe podejmowanie decyzji
   ● Zjawiska charakteryzujące decyzje grupowe (przesunięcie ryzyka, odpowiedzialność, syndrom grupowego myślenia)
   ● Organizacja grupowego podejmowania decyzji
   ● Samoocena pracy grupy
Korzyści dla uczestników i firmy: umiejętność budowania zespołu opartego na wzajemnej współpracy jego członków jest podstawą skutecznego realizowania wyznaczonych zadań. Osobami odpowiedzialnymi za tę funkcję są przede wszystkim liderzy zespołowi i menedżerowie. Szkolenia nastawione jest na zdobycie praktycznych umiejętności budowania zespołu i poznania sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy w zespole.
Metodologia szkolenia: warsztat - 35% teoria, 65% ćwiczenia (m.in. studium przypadków, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja zogniskowana)
Delegowanie, motywowanie, rozliczanie pracowników zespołów aptecznych sieci sprzedażowych
Cel szkolenia: podniesienie świadomości przełożonych na temat zasad skutecznego delegowania, motywowania płacowego i pozapłacowego, rozliczania z postawionych celów.
Adresaci szkolenia: osoby zajmujące funkcje kierownicze, zarządcze, właściciele, managerowie zespołów sprzedażowych lub projektowych.
Ramowy program szkolenia:
   ● Na czym polega delegowanie?
      - co można delegować a co nie?
      - korzyści z delegowania
      - delegowanie a stopień gotowości podwładnego do przyjęcia delegowania
      - case study z życia managera – obszerny 1 h
   ● Motywowanie – rola w codzienności przełożonego i pracownika
      - motywowanie płacowe – szanse i zagrożenia
      - motywowanie pozapłacowe – szanse i szanse
      - case study z życia managera
   ● Rozliczanie
      - stawianie celów metodą SMART
      - cele krótko, średnio i długookresowe
      - rozliczanie wartościowe, jakościowe, mieszane
      - oceny pracownicze jako element rozliczania
      - feedback w procesie oceny – etapy udzielania informacji zwrotnej
      - case study z życia managera – 1 lub więcej
Korzyści dla uczestników i firmy: podniesienie poziomu efektywnego zarządzania podwładnymi w zakresie delegowania, motywowania i rozliczania podwładnych ze stawianych im celów/zadań.
Metodologia szkolenia: warsztat - 35% teoria, 65% ćwiczenia (m.in. studium przypadków, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja zogniskowana)
Biznes plan Sieci/Apteki
Cel szkolenia: podniesienie świadomości właścicieli sieci aptecznej/aptek, managerów aptek, decydentów na temat podstawowych biznesowych zasad prowadzenia apteki.
Adresaci szkolenia: osoby zajmujące funkcje właścicielskie, kierownicze, zarządcze, managerowie zespołów sprzedażowych lub projektowych.
Ramowy program szkolenia:
1. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (przedmiot i zakres działalności, motywy wyboru branży)
2. PLAN MARKETINGOWY
   ● Opis produktu/usługi (cecha, zaleta, korzyść, przewagi konkurencyjne, kryteria wyboru)
   ● Charakterystyka rynku (nabywcy, oczekiwania i potrzeby, sezonowość, popyt, podaż, koszty i bariery wejścia)
   ● Konkurencja na rynku (ocena konkurencji w kategoriach cena, jakość, reklama)
   ● Dystrybucja i promocja (kanały dystrybucji i informacji)
   ● Cena (modele kształtowania cen, marża, narzut,efekt skali)
   ● Prognoza sprzedaży (na 3 lata)
   ● Przychody (na 3 lata)
3. PLAN INWESTYCYJNY
   ● Opis planowanej inwestycji (co zakupić – środki obrotowe i trwałe)
   ● Aktualne zdolności wytwórcze
   ● Informacja o planowanej inwestycji
4. ANALIZA SWOT (mocne i słabe strony z wnętrza, szanse i zagrożenia z otoczenia)
Korzyści dla uczestników i firmy: podniesienie poziomu efektywnego planowania i implementacji biznesu.
Metodologia szkolenia: warsztat - 35% teoria, 65% ćwiczenia (m.in. studium przypadków, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja zogniskowana)

Trener/wykładowca - Manager z wieloletnim doświadczeniem w pracy w firmach farmaceutycznych - polskich i zagranicznych koncernach - (10 lat). Posiada praktyczną wiedzę w zakresie negocjacji do sieci aptek oraz w sprzedaży, prowadzeniu promocji, głównie do lekarzy wielu specjalizacji. Wieloletnia praktyka zaowocowała umiejętnościami zarządzania ludźmi, budowania i motywowania zespołu, rekrutacji, wyznaczania celów i przeprowadzania ocen pracowniczych, szkoleń i diagnozowania potrzeb szkoleniowych, coachingu i mentoringu indywidualnego.
Praktyka w category management w aptece
Cele szkolenia: dostar­cze­nie uczest­ni­kom wie­dzy, narzę­dzi i umie­jęt­no­ści do zarzą­dza­nia kate­go­rią (cate­gory mana­ge­ment) obejmujące:
   ● pro­ces zarzą­dza­nia kate­go­rią
   ● praktyczną wiedzę i korzyści dotyczące stosowania zasad merchandisingu
   ● praktyczną wiedzę i korzyści dotyczące ekspozycji
   ● zrozumienie wagi materiałów POS w komunikacji z klientem
Adresaci szkolenia: handlowcy współpracujący z kanałem tradycyjnym oraz nowoczesnym, nowi lub niedoświadczeni w pracy „z półką” , pracownicy merchandisingu, kierownicy zespołów sprzedażowych.
Ramowy program szkolenia:
1. Część teoretyczna:
   ● Co kryje się pod poję­ciem „zarzą­dza­nie kategorią”?
   ● Rola kategorii – docelowa, rutynowa/standardowa, okazjonalna, uzupełniająca
   ● Rola i cele dla kategorii
   ● Kon­su­ment a tzw. shop­per – czyn­niki wpły­wa­jące na zacho­wa­nia zakupowe
   ● Efek­tywne wyko­rzy­sta­nie prze­strzeni sprzedażowej w sklepie – droga konsumenta od wejścia do sklepu aż do półki
   ● Typy ekspozycji (stała, ruchoma, świąteczna, promocyjna, paletowa, wyspa, końcówka regału, półka, boneta, displaye kartonowe, shoppery)
   ● Ekspozycja pionowa i pozioma
   ● Różne kanały dystrybucji, różne taktyki ekspozycyjne
   ● Otoczenie sklepu szansą na ekspozycję
   ● Mer­chan­di­sing jako silne wspar­cie dzia­łań promocyjnych
   ● Zasady merchandisingu (multiface face, plamy produktowe, inne, top 5, next Best line)
   ● Zarządzanie „złotą strefą przykasową”
   ● Zarządzanie półką – produkty drogie, Premium, nowości, duże rozmiarowo i ciężkie, bestsellery)
   ● Zarządzanie półką – strefy na półce, jak czytać półkę?
   ● Zarządzanie półką przez blokowanie
   ● Rola materiałów POS i ich rodzaje (wobblery, plakaty, krawaty, POS TV, inne)
2. Część praktyczna oparta na casy study, czyli studium przypadku:
   ● Case 1 – bałagan w sklepie, nadmiar różnorodnego towaru na półce, problem „naszej” ruchomej półki – argumentacja na zachowanie naszej stałej półki przy użyciu marży, narzutu zamiast argumentacji konkurencji w postaci dodatkowego bonusa finansowego za półkę
   ● Case 2 – przedstawiciel handlowy jako doradca klienta w kwestii zarządzania powierzchnią sklepową w sklepie samoobsługowym w zamian za to dostający zgodę na ekspozycje związane z asortymentem handlowca – jak doradzi klientowi? Jak zaprojektuje ekspozycję swojego portfolio?
   ● Case 3 – merchandising dla klienta młodego i dla babci Jadwisi na zakupach ( merchandising, półka, przemieszczanie po sklepie, cenówki, daty ważności, produkty w szkle i w folii, obcojęzyczne napisy, brak ceny przy produkcie, zbyt szeroki asortyment to stres, pomoc „wyedukowanego przez producenta” personelu sklepu w zakupach osoby starszej, plamy produktowe, bezpieczeństwo w sklepie: produkty ciężkie, puszki a dzieci w sklepie)
   ● Case 4 – case mieszany
   ● Case 5 – zarządzanie bonetą
   ● Opracowanie banku pomysłów związanych z tematyką szkolenia
Korzyści dla uczestników i firmy: zarzą­dza­nie kate­go­rią (cate­gory mana­ge­ment) to nurt w mar­ke­tingu według, któ­rego roz­wój firmy odbywa się dzięki umie­jęt­no­ściom dopa­so­wa­nia się do szans jakie daje kate­go­ria pro­duk­towa i kanały dys­try­bu­cji w jakich działa firma. W ramach szko­le­nia sku­piamy się na stan­dar­dach mer­chan­di­singu, ekspozycji oraz shop­per marketing’u, czyli pro­ce­sach i zacho­wa­niach kupujących. Określimy także rolę i zastosowanie materiałów POS w komunikacji z klientem.
Metodologia szkolenia: warsztat - 30% teoria, 70% ćwiczenia (m.in. studium przypadków tkzw. case study, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja zogniskowana)
Potrzebne do wglądu: materiały POS, ekspozytory, layouty, zdjęcia ekspozycji wzorcowych i tych złych, top 5 w kategoriach, lista next Best Line w kategoriach, jakie nowości posiada firma
Motywowanie pracowników
Cel szkolenia: podniesienie świadomości właścicieli firm, managerów i kierowników na temat korzyści z wprowadzenia systemów motywacyjnych w organizacji.
Adresaci szkolenia: managerowie różnych działów, kierownicy grup roboczych, właściciele firm.
Ramowy program szkolenia:
1. Motywacja i motywowanie pracowników w aspekcie psychologicznym:
   ● Definicja motywacji
   ● Motywacja pozytywna i negatywna – metody, rezultaty, wady
   ● Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
   ● Czynniki motywujące i demotywujące pracowników
   ● Motywowanie poprzez zaangażowanie
   ● Motywowanie poprzez modelowanie
   ● Wartości jako skuteczne motywatory
   ● Cykl potrzeb oraz rodzaje potrzeb związane z pracą zawodową
2. Odpowiedzialność za wynik i motywowanie:
   ● Metody wyznaczania celów – metoda WARTE
   ● Cel indywidualny a cel zespołowy
   ● Motywacja pozytywna i negatywna – metody, rezultaty, wady
   ● Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
   ● Czynniki motywujące i de motywujące pracowników
3. Indywidualne zarządzanie jednostką:
   ● Opracowywanie planów rozwoju i ścieżki kariery
   ● Coaching
   ● Mentoring
   ● Feedback
   ● Metoda PEE w motywowaniu
   ● Postawa życiowa a praca
   ● Postawa a środowisko pracy
   ● Postawa a sukces w pracy
   ● Postawa a przewodzenie zespołowi ludzkiemu
   ● Potrzeba osiągania sukcesów w pracy
4. Wpływ pozytywnej postawy życiowej na stosunki z klientami i wyniki w pracy:
   ● Czym jest pozytywna postawa życiowa?
   ● Uprzedzenia jako bariery w budowaniu pozytywnych relacji z klientami
   ● Wymagania i oczekiwania pracowników w stosunku do pracodawcy i przełożonych
   ● Budowanie pozytywnej postawy życiowej w oparciu o własne zasoby, możliwości i dokonania
5. Systemy motywacyjne:
   ● Modele systemów motywacyjnych
   ● Narzędzia motywacyjne dla pracowników nowo zatrudnionych i o dłuższym stażu
   ● Elementy finansowe motywowania
   ● Motywowanie pozafinansowe
Korzyści dla uczestników i firmy: tylko w sytuacji, gdy ludzie wykazują chęć do jakiegoś działania i są do tego działania prawidłowo zmotywowani, można być pewnym o efekty. Dlatego skuteczny menedżer powinien potrafić wzbudzić w podwładnych pracownikach chęć do realizacji zadań, co zapewni skuteczny i efektywny poziom ich realizacji. Udział w szkoleniu dostarczy praktycznej wiedzy pozwalającej wypracować techniki motywacji a także przełożyć tę wiedzę na praktykę.
Metodologia szkolenia: warsztat - 35% teoria, 65% ćwiczenia (m.in. studium przypadków, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja zogniskowana)
Efektywna komunikacja z pacjentem "Programem lojalnościowym Twojej apteki"
Cel szkolenia: podniesienie świadomości pracowników działu handlowego apteki/sieci aptek, w tym właścicieli, kierowników, osób zza pierwszego stołu oraz działów wspierających sprzedaż na temat procesu prowadzenia efektywnego dialogu z pacjentem.
Adresaci szkolenia: pracownicy pierwszego kontaktu z pacjentem tzw.. pierwszy stół, kierownik, właściciel, decydent, manager apteki/sieci aptek.
Ramowy program szkolenia:
1. Klient czy potrzebujący pomocy pacjent?
   ● Klient a pacjent – rozróżnienie potrzeb i diagnoza celów
   ● Klient – rozmowa w oparciu o cechę, zaletę, korzyść i dowody
   ● Pacjent – zapotrzebowanie na poradę
   ● Pacjent – zapotrzebowanie na dopasowany koszyk leków i cen
   ● Wątpliwości i zaciekawienie pacjenta vs skuteczna reakcja – dowody i konkrety
2. Edukacja pierwszego stołu jako inwestycja a nie koszt:
   ● Bezpłatna edukacja pierwszego stołu w ramach współpracy z firmą farmaceutyczną
   ● Skuteczna sprzedaż pochodną skutecznej rekomendacji
   ● Typy charakterologiczne klienta/pacjenta
   ● Typy charakterologiczne klienta/pacjenta a typy zamknięć sprzedaży
3. Emocje i uśmiech jako wsparcie procesu komunikacji z pacjentem/klientem
Korzyści dla uczestników i firmy: podniesienie poziomu efektywnej komunikacji i sprzedaży produktów oraz preparatów poprzez świadome stosowanie technik doradztwa, edukacji oraz zamknięć sprzedaży.
Metodologia szkolenia: warsztat - 35% teoria, 65% ćwiczenia (m.in. studium przypadków, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja zogniskowana)

Szkolenie skierowane do:

  • firm farmaceutycznych
  • właścicieli i kierowników Aptek
  • kadra kierownicza, menadżerowie aptek